Algemene Voorwaarden | In2Heaven Limousine Service

 

1. Toepasselijkheid. 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met In2Heaven Limousine Service aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met In2Heaven Limousine Service.

 

2. Aanbieding en offertes.

a. Een aanbieding gedaan door In2Heaven Limousine Service heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege In2Heaven Limousine Service gedaan zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij door In2Heaven Limousine Service schriftelijk anders vermeld. Offertes zijn altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het voertuig. Bij een akkoord op een prijsopgave dient eerst de beschikbaarheid van het desbetreffende voortuig te worden gecontroleerd.

b. De prijzen in de offertes van In2Heaven Limousine Service zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten, kosten voor het rijden op tolwegen, verzend- en administratiekosten.

 

3. Aanvang van de overeenkomst.

Een overeenkomst tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de huurder schriftelijk door In2Heaven Limousine Service is bevestigd, dan wel In2Heaven met levering een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst.

a. In2Heaven Limousine Service heeft het recht de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.

b. Wanneer de diensten als gevolg van een defect voertuig niet kunnen worden geleverd, zal In2Heaven Limousine Service zorg dragen voor een vervangende soortgelijke auto, dan wel voor normaal (taxi)vervoer. Ter zake van aldus geleverde, aangepaste diensten heeft de huurder geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs.

 

5. Facturen.

a. De vermelde huurprijzen gelden voor de periode vanaf het moment dat het voertuig vertrekt vanuit de stalling (vestigingsplaats), tot het voertuig na afloop weer terug is in de stalling.

b. De huurder dient, tenzij anders overeengekomen, vooraf een voorschot te voldoen van 50% van de totaalsom, met een minimum van het starttarief van het desbetreffende voertuig door middel van overschrijving per bank/giro dan wel contant, binnen de betaaltermijn zo als vermeld op de factuur. Het resterende bedrag wordt ofwel contant betaald aan de chauffeur of wordt ten minste 14 dagen voor de leveringsdatum op de bankrekening van In2Heaven Limousine Service gestort.

c. Ter zake van de betaling komt huurder geen recht toe op opschorting en/of verrekening.

d. In geval van niet tijdige betaling is de huurder automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan In2Heaven Limousine Service, is huurder over het uitstaande bedrag een onmiddellijke opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Alle door In2Heaven Limousine Service, ter inning uitstaande bedragen, te maken incassokosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de huurder. Behalve indien bij rechtelijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het factuurbedrag inclusief BTW te bedragen, een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

e. Bij annulering wordt het (reeds) betaalde bedrag niet terugbetaald. Bij een annulering is minimaal 50% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd. Indien annulering maximaal 5 dagen voor aanvang van de opdracht plaatsvindt is de huurder aan In2Heaven Limousine Service 75% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is de huurder de volledige ritprijs verschuldigd. Bij contante betaling is dit bedrag tevens verschuldigd. Annuleringen kunnen slechts schriftelijk geschieden.

f. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen. Deze dienen contant te worden voldaan aan de chauffeur2

 

6. Aansprakelijkheid.

a. In2Heaven Limousine Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer In2Heaven is uitgegaan van de door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige (adres)gegevens.

b. In2Heaven Limousine Service is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. De aansprakelijkheid van In2Heaven Limousine Service blijft beperkt tot de kostprijs van het product of de dienst. Dit behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is In2Heaven Limousine Service slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van In2Heaven Limousine Service voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De door In2Heaven Limousine Service te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) % van de op grond van die overeenkomst door In2Heaven aan opdrachtgever gefactureerde en factuurbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht van schadevergoeding is steeds, dat huurder binnen 2 weken na het ontstaan daarvan, de schade schriftelijk bij In2Heaven Limousine Service heeft gemeld.

c. In2Heaven Limousine Service is niet aansprakelijk voor enige (im)materiële schade van welke aard dan ook, ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

d. In het kader van de overeenkomst door In2Heaven Limousine Service te gebruiken voertuig mogen niet meer dan het wettelijk aantal toegelaten passagiers worden vervoerd.

e. In2Heaven Limousine Service is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en andere (im)materiële schade bij bruiloften en andere evenementen.

f. In2Heaven Limousine Service is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van zaken, die door de huurder en/of zijn/haar gezelschap worden achtergelaten in het voertuig of tijdens het vervoer worden verloren.

 

7. Overmacht.

a. In2Heaven Limousine Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens huurder, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop In2Heaven Limousine Service geen invloed kan uitoefenen,  waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen jegens huurder na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van In2Heaven Limousine Service en files op de weg leveren overmacht op, in de zin van artikel 7 lid a van deze algemene voorwaarden.

c. In2Heaven Limousine Service heeft voorts het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming verhindert, intreedt nadat In2Heaven haar verplichtingen had moeten nakomen.

 

8. Diversen.

a. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen tussen In2Heaven Limousine Service en de huurder, voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

b. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden die huurder uit welke hoofde dan ook toekomen jegens In2Heaven Limousine Service vervallen na verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de huurder met een vorderingsrecht of bevoegdheid bekend is, dan wel bekend zou moeten zijn,

c. Op de overeenkomst en deze, daarbij behorende algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

d. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar In2Heaven Limousine Service gevestigd is.

e. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9. AVG.

a. Om contact op te kunnen nemen met onze (potentiële) klanten hebben wij persoonlijke gegevens nodig zo als een naam, e-mail adres en telefoonnummer. Ook bij het aanvraagformulier vragen wij hierom. Deze gegevens gebruiken wij enkel zelf om contact op te kunnen nemen en zullen niet aan derden worden aangeboden.

b. Tijdens onze ritten/opdrachten maakt onze chauffeur vaak foto’s. Deze sturen we op verzoek door naar de opdrachtgever als een aandenken en plaatsen we op onze social media en/of website. Met het aangaan van onze overeenkomst gaat u hiermee akkoord, tenzij anders door u aangegeven.

Direct een offerte aanvragen?

Binnen 24 uur een offerte per E-mail

Binnen 24 uur geen offerte? Check uw spambox

Een last-minute boeking? Bel ons!